Steinberg Media Technologies GmbH

Creativity First

Frankenstraße 18 b
20097 Hamburg

Tel: +49 (0)40 210 35-0
Fax: +49 (0)40 210 35-300

Russland

CERTIFIED TRAINING CENTER
Stereoschool
Tretya Mytishenskaya street, 3 building 1, floor 8, office 806
Moscow
Tel.: +79161603939
www.stereoschool.ru

CERTIFIED TRAINING CENTER
Pro Sound Music
34, Shaboovskaya st.
Moscow
Tel.: +7(495)5052167
http://musmaker.ru/

CERTIFIED TRAINING CENTER
Digital Arts
Moscow: Borby sq.,13
Saint-Petersburg: Narvsky av.,13 bld. 1
phone: +7(965)1888270
website: www.digarts.ru

CERTIFIED TRAINING CENTER
Studio Lexicon
Str. Academica Koroleva 19
Moscow - RUSSIA
www.studioinis.ru

CERTIFIED TRAINER
Yuri Isakov
Schetinkin 23/24
Novosibirsk
Siberia
phone: +7 (913) 945-1863

CERTIFIED TRAINING CENTER
Konovalov Music
Kommunarov Stree 353 A
426008 Izhevsk
Tel.: +7 919-9168960
studio[SB]konovalovmusic.ru
konovalovmusic.ru

CERTIFIED TRAINER
Marco Montoro
Ulytsa Pugachovskaya 12
10100 Moscow
Phone: 007 925 182 3962
Website